Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Hi?u qu? t? ch?c và chi?n l??c nh?n s?

??i ng? AAC lu?n bi?t cách c?i ti?n các chi?n l??c ho?t ??ng c?a t? ch?c và chi?n l??c nh?n s? và ?i?u này s? mang l?i n?ng su?t ho?t ??ng ???c c?i thi?n r? r?t. M?t ngu?n d? li?u liên quan ?? trình bày m?t cu?c kh?o sát toàn c?u g?n ??y t? Deloitte Touche Tohmatsu và Economist Intelligence Unit, cu?c kh?o sát ?? phát hi?n ch? có 8% các nhà ?i?u hành c?m th?y ‘t? tin trong cách c?ng ty c?a h? hi?n ?ang qu?n l? tài n?ng’. B?ng vi?c g?n k?t các chi?n l??c ho?t ??ng và nh?n s? vào trong k? ho?ch kinh doanh t?ng th? c?a doanh nghi?p, các nhà t? v?n t?i AAC ?? thành c?ng trong vi?c giúp khách hàng c?i thi?n tính hi?u qu? trong ho?t ??ng và gi?m tránh c?ng vi?c trùng l?p, hi?p l?c trong các yêu c?u gay g?t và các kênh ??i tho?i, t?ng tính b?n v?ng và khuy?n khích vi?c qu?n l? hi?u qu?.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

market intelligence and growth strategy

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.