Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Các ngành chuyên m?n

Vi?c giúp khách hàng thành c?ng trong các th? tr??ng c?nh tranh ?òi h?i ki?n th?c s?u r?ng v? các ngành chuyên m?n. T?i AAC chúng t?i làm vi?c song hành cùng các nhà c? v?n chuyên m?n trong t?ng ngành. Chúng t?i có m?i quan h? m?t thi?t v?i các tr??ng ??i h?c, các nhóm chuyên gia c? v?n, các nhà ph?n ph?i nh?m giúp chúng t?i t?ng h?p các quan ?i?m v? xu h??ng ???ng ??i trong l?nh v?c kinh doanh n?ng nghi?p. Các chuyên gia c? v?n c?a chúng t?i có chuyên m?n trong vi?c d? báo và tính toán r?i ro, quy trình và ho?t ??ng trong các ngành. Các ngành chuyên m?n c?a chúng (nh?ng kh?ng gi?i h?n):

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.