Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Làm v??n

Nhà tiêu dùng ngày nay, có s? l?a ch?n xa x? cho nhi?u lo?i th?c ph?m. Cùng v?i th??ng m?i qu?c ?ang gia t?ng, nhi?u lo?i trái c?y t??i và rau qu? ?ang d?n tr? nên ?a d?ng, trái mùa mà giá l?i r? h?n. Ng??i tiêu dung Ch?u ? ?ang ngày càng tr? nên th?ng minh trong vi?c c?n nh?c an toàn, ch?t l??ng và ch?n l?a quy trình s?n xu?t trái c?y và rau qu?. Do ?ó, nhà s?n xu?t ?? th? thách làm theo nh?ng d? ?oán và ?áp ?ng xu h??ng nhà tiêu dùng này.

Các chuyên gia AAC lu?n tìm ra nh?ng phát minh m?i cho vi?c c?i ti?n trong ngành tr?ng hoa qu? và rau màu. Nh?n th?c ???c s? thích tiêu dùng thay ??i, các chuyên gia t? v?n chúng t?i nghiên c?u h?t gi?ng c?y tr?ng, qu?n l? t?ng h?p, hi?u ?ng nhà kính, ??i m?i t??i tiêu, c?ng ngh? sau thu ho?ch, s?n ph?m h?u c?, d? tr? và ??i m?i d?y chuy?n cung ?ng, marketing, an toàn và b? d??ng cho toàn b? khía c?nh c?a nh?ng s?n ph?m này.

?? h?i v? nh?ng nghiên c?u m?i nh?t c?a AAC v? th? tr??ng Ch?u ? các s?n ph?m hoa qu? và rau màu và xung h??ng ng??i tiêu dùng hi?n nay trong l?nh v?c này, vui lòng liên h? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

horticulture

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.