Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

??m m?m th? tr??ng và ??i di?n kinh doanh

T?i AAC, tri?t l? c?a chúng t?i là ??m b?o t?ng tr??ng b?n v?ng th?ng qua các chi?n l??c th?m nh?p, s?n ph?m hi?u qu?, c?ng nh? giá c? hi?u qu? và nh?n l?c. Ki?n th?c c?a chúng t?i trong l?nh v?c này ??m b?o c? h?i r? ràng c?a th? tr??ng s? ???c nh?n d?ng và chúng t?i h??ng d?n vi?c áp d?ng nh?ng chi?n l??c này nh?m áp d?ng chúng thành c?ng trong th? tr??ng Trung Qu?c, n?ng ??ng c?ng nh? th? tr??ng Ch?u ?.

Kinh nghi?m bán hàng và ti?p th? phong phú c?a chúng t?i có th? giúp cung c?p h??ng d?n t?i ?u hóa thu nh?p và ti?m n?ng. S? qu?n l? thành c?ng các kênh ti?p th? và các thành t? quan tr?ng khác ?òi h?i vi?c hành ??ng hi?u qu? các nghiên c?u th? tr??ng chi ti?t.

AAC ??i di?n cho khách hàng xu?t hi?n t?i các h?i di?n th??ng m?i, h?i ngh?, và các ho?t ??ng kinh doanh hàng ngày. Chúng t?i c?ng di?n d?ch và phát tri?n các tài li?u ti?p th? ??n khách hàng. ??i ng? bán hàng t?i AAC ?? ??i di?n cho khách hàng ti?p c?n khách hàng ti?m n?ng hi?u qu? kèm theo các d?ch v? cá nh?n, c?ng tr? khác. AAC h? tr? khách hàng và s?n ph?m c?a h? t? th?i ?i?m khách hàng s?n sàng thành l?p v?n phòng cho ??n vi?c ?i vào ho?t ??ng.

??i ng? AAC làm vi?c v?i khách hàng ?? phát tri?n các ? t??ng kinh doanh và k? ho?ch marketing v?i m?c tiêu r? ràng cùng v?i các c?t m?c quan tr?ng và ng?n sách ho?t ??ng. T?t c? ???c truy?n t?i th?ng qua quá trình vi?t báo cáo c?a chúng t?i v?i chu?n m?c ??o ??c ngh? nghi?p cao. ??i ng? t? v?n và nghiên c?u c?a chúng t?i ?am mê v?i v?n ?? kinh doanh n?ng nghi?p t?i Ch?u ? v?i thành tích thành c?ng th??ng m?i bên v?ng và ít r?i ro.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

market incubation and business representation

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.