Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

GI?M ??C ?I?U H?NH

Michael Boddington, Giám ??c ?i?u hành và C? v?n cao c?p

Michael-Boddington-AAC-DirectorMichael Boddington ?? có h?n 25 n?m kinh nghi?m v? l?nh v?c N?ng Nghi?p khu v?c Ch?u ? Thái Bình D??ng. ?ng t?t nghi?p Th?c s? Qu?n Tr? Kinh Doanh c?a ??i h?c New England.

N?m 1988, Michael ?? ???c ?ánh giá cao trong l?nh v?c N?ng Nghi?p. S? nghi?p c?a ?ng ?? b?t ??u t?i PIC, m?t trong nh?ng c?ng ty heo gi?ng l?n nh?t th? gi?i. T?i PIC, Michael là Giám ??c kinh doanh khu v?c Ch?u ? cho d? án "the Pork Chain".

Sau nhi?u n?m làm vi?c t?i PIC, Michael ?? chuy?n qua và làm North Asia Manager t?i c?ng ty Alltech Biotechnology. ?ng ?? tham gia vào chi?n l??c th?m nh?p th? tr??ng cho các c?ng ty ?ang mu?n phát tri?n t?i th? tr??ng Trung Qu?c. ?i?u này ?? giúp ?ng hi?u v? th? tr??ng giá c? s?n ph?m và các nhà ph?n ph?i t?i Trung Qu?c.

N?m 2007 Michael ?? thành l?p c?ng ty Asian Agribusiness Consulting, ???c xem nh? là c?ng ty t? v?n kinh doanh N?ng Nghi?p t?i Trung Qu?c và Khu v?c Ch?u ? (T?p trung vào ch?n nu?i th?m canh, th?c ?n ch?n nu?i và s?c kh?e v?t nu?i). N?m 2007, ?ng tr? thành C? v?n cao c?p và Qu?n l? cho nh?ng d? án nghiên c?u t?i c?ng ty, có h?n 150 bài báo cáo và nghiên c?u v? dinh d??ng, th?c ?n và s?c kh?e v?t nu?i.

K?t h?p nh?ng kinh nghi?m t? PIC, Alltech và AAC, Michael ?? t?o nên m?i quan h? t?t v?i nhi?u c?ng ty qu?c t? và Ch?u ?. Cùng v?i m?ng l??i h? tr? và ki?n th?c ngành, ?ng ?? có m?t lo?t các nhi?m v? thành c?ng là cho các c?ng ty t?n d?ng vào th?ng tin th? tr??ng ?? phát tri?n chi?n l??c kinh doanh hi?u qu?.

Hi?n t?i ?ng ?ang sinh s?ng t?i B?c Kinh, Trung Qu?c và ?ng th??ng xuyên có các chuy?n ??n Vi?t Nam và các n??c Ch?u ?. Ho?t ??ng kinh doanh t?i Trung Qu?c giúp cho vi?c phát tri?n k? n?ng ti?ng Hoa c?a ?ng.

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.