Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Giám ??c Pháp L?

Reports to: Global Regulatory Affairs Manager

N?i làm vi?c: B?c Kinh

Job Purpose Summary

Product registrations and renewals for East Asian (EA) Region. Primary focus on China.

Key Responsibilities:

 • ??ng k? và gia h?n s?n ph?m ? khu v?c ??ng Nam ?, tr?ng t?m th? tr??ng Trung Qu?c.
 • Báo cáo tr?c ti?p cho: Giám ??c Pháp L? toàn c?u.
 • Làm vi?c th??ng xuyên v?i các cán b? pháp l? và c? v?n pháp l? trong quy trình chu?n b? h? s?, tài li?u và tham v?n có liên quan ??n s?n ph?m c?c thú y và thu?c kh? trùng.
 • Theo d?i pháp l? và các quy ??nh t?i m?i n??c khu v?c ??ng Nam ?.
 • Th?m ??nh và phê duy?t nh?n mác, s?n ph?m m?i phát hành ho?c c?i ti?n.
 • Th?m ??nh và phê duy?t tài li?u s?n ph?m nh? các c?ng th?c, chuyên ?? nguyên li?u th?c ?n, ph??ng pháp th? nghi?m, vv. g?n li?n v?i h? s? ??ng k? s?n ph?m.
 • Th?m ??nh hình th?c th? nghi?m và các báo cáo cu?i cùng.
 • Vi?t các tài li?u k? thu?t tu?n th? quy ??nh.
 • Nghiên c?u các h?n h?p hóa ch?t cho các phát tri?n d? án R&D
 • H? tr? ??i ng? R&D cung c?p th?ng tin h??ng d?n m?i và tr? c?p nguyên li?u m?i t?i các n??c ??ng Nam ?
 • Tham gia các nhóm d? án.
 • Tham gia các s? ki?n chuyên m?n và khoa h?c, h?i ngh? ngành và t?p hu?n.
 • H? tr? xem xét các ch?ng t? và yêu c?u chi tr? t?i các phòng ban.
 • Th?nh tho?ng c?ng tác trong và ngoài n??c
 • Có kinh nghi?m ??ng k?, ki?n th?c v? Th?c hành T?t S?n xu?t (GMP) và H? th?ng An toàn Ch?t l??ng Phòng thí nghi?m (GLP) qu?c gia và qu?c t?.
 • Có kinh nghi?m và ki?n th?c v? các yêu c?u ??ng k? s?n ph?m cho các n??c theo ch? ??nh (các s?n ph?m v? v? sinh, ph? gia th?c ?n và thú y).
 • Các c?ng vi?c theo ch? ??nh khác.

Trình ?? chuyên m?n:

 • T?t nghi?p ??i h?c tr? lên chuyên ngành Hóa h?c, Hóa Sinh, Vi Sinh h?c, Khoa H?c Thú Y ho?c t??ng ???ng
 • ?t nh?t 2 n?m kinh nghi?m ? v? trí Pháp L? (??ng k?)
 • Ki?n th?c v? các yêu c?u pháp l? qu?c t? nh? ch?t t?y r?a, ch?t v? sinh, thu?c thú y và ph? gia th?c ?n gia súc. ?u tiên có ki?n th?c v? ??ng v?t nhai l?i, th? nghi?m trong ?ng nghi?m và các th? nghi?m l?m sàn.
 • Ng?n ng? (nói và vi?t): Ti?ng Anh, Ti?ng Hoa
 • K? n?ng giao ti?p t?t (nói và vi?t), k? n?ng tin h?c v?n phòng.
 • Có kh? n?ng ??m nhi?m nhi?u d? án

Nhà nghiên c?u/C? V?n

Báo cáo tr?c ti?p cho: Giám ??c Nghiên C?u

N?i làm vi?c: B?c Kinh

M? t? c?ng vi?c

D??i s? ch? ??o c?a Chuyên Viên và cùng v?i ??i ng? nghiên c?u th? tr??ng, th?c hi?n các chuyên ?? nghiên c?u ?a d?ng và thú v? liên quan ??n kinh doanh n?ng nghi?p. B?n c?n có n?ng l?c ?i?u tra và báo cáo th?ng tin trong ph?m vi chung và có kh? n?ng ??m nhi?m các nghiên c?u tr?c ti?p th?ng qua ph?ng v?n ?i?n tho?i ho?c ph?ng v?n tr?c ti?p.

Trách nhi?m chính:

 • Nghiên c?u (tr?c ti?p và gián ti?p).
 • H? tr? c?ng tác nghiên c?u và l?p báo cáo chi ti?t v? s?n ph?m theo ch? ??nh.
 • Thu th?p d? li?u các c?ng ty trong ngành, giá c?, doanh s?, và ph??ng th?c ph?n ph?i ?? t?ng h?p trong báo cáo.
 • Thu th?p và x? l? s? li?u trong ngành và theo d?i các xu h??ng trong tài li?u th??ng m?i.
 • H? tr? l?p báo cáo k?t qu?, d?ch k?t qu? báo cáo và minh h?a d? li?u b?ng ?? h?a.
 • T?o m?i quan h? v?i các thành viên trong ngành và các thành viên liên quan.
 • Vi?t báo cáo

K? n?ng b?t bu?c:

 • B?n ph?i là ng??i có óc khám phá
 • B?n là ng??i có óc suy ngh?
 • Tin h?c v?n phòng. S? d?ng thành th?o thi?t b? c?ng ngh?, các ch??ng trình và m?ng l??i v?n phòng chu?n
 • K? n?ng nghiên c?u t?t
 • K? n?ng giao ti?p t?t
 • T? tin g?i ?i?n ng?u nhiên và l?p quan h? v?i các chuyên gia trong ngành.
 • Thích làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng nghi?p và ch?n nu?i chuyên nghi?p
 • N?ng l?c nói và vi?t Ti?ng Anh
 • K? n?ng làm vi?c nhóm
 • Kh? n?ng qu?n l? th?i gian và làm vi?c hi?u qu? d??i áp l?c cao.

Biên D?ch M? T? C?ng Vi?c

Ch?c v?: Biên d?ch viên

N?i làm vi?c: B?c Kinh

Nhi?m v? chính:

 • H? tr? c?ng tác biên d?ch
 • Biên d?ch các c?m t? k? thu?t chuyên ngành khoa h?c và kinh doanh n?ng nghi?p
 • Biên d?ch Trung - Anh

Yêu c?u:

 • B?ng c? nh?n
 • K? n?ng biên d?ch xu?t s?c
 • Chuyên ngành Kinh t?, Kinh doanh ho?c Anh Ng?
 • Kh? n?ng làm vi?c nhóm t?t
 • Kh? n?ng làm vi?c áp l?c cao ? t?c ?? nhanh hoàn thành h?n ??nh
 • Kh? n?ng vi?t báo cáo và l?u tr? t?t.

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.