Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Ngh? tr?ng hoa

Ch?u ? có ti?m n?ng tr? thành m?t trong nh?ng th? tr??ng v? các s?n ph?m hoa l?n nh?t trên th? gi?i. Các loài hoa này ?? ???c xu?t kh?u t? ??ng Nam ? qua các n??c láng gi?ng nh? Nh?t B?n, Hàn Qu?c, ?ài Loan và Singapore. M?t trong nh?ng l?i th? c?a ti?p th? các s?n ph?m này, nh?m ?? các qu?c gia bi?t ???c quy cách v?n chuy?n. Vì v?y, vi?c d? tr? sau thu ho?ch ?? ???c gi?m ?áng k?. Trong tr??ng h?p Nh?t B?n, hi?u ???c nh?ng quy ??nh v? nh?p kh?u và nh?ng yêu c?u ch?t l??ng là m?t trong nh?ng ?i?u kh?t khe nh?t khi nh?p kh?u v?i các n??c trên th? gi?i dù giá chào bán các lo?i hoa này là khá cao. Khuy?n khích này là h?p d?n b?t ch?p nh?ng thách th?c s? g?p ph?i khi ti?p th? các loài hoa ??n Nh?t B?n.

floriculture

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.