Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Contact AAC

Liên hệ

Địa chỉ:
Suite B209, Bai Jia Zhuang Commercial Centre
San Li Tun South Rd
Beijing Chaoyang District 100020

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (86) 10 65919042

Fax: (86) 10 65919004

ĐTDĐ: (86) 13910569320

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

contact aac

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.