Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Các nghiên c?u

AAC có m?t ??i ng? nghiên c?u và ph?n tích giàu kinh nghi?m trong l?nh v?c n?ng nghi?p, có tr? s? ? B?c Kinh, Trung Qu?c. Chúng t?i t? hào là m?t ph?n c?a s? l?n m?nh c?a Trung Qu?c, c?ng nh? cam k?t s? là m?t thành viên l?n m?nh c?a th? gi?i trong t??ng lai. Ngoài Trung Qu?c chúng t?i c?ng có các nhà nghiên c?u và chuyên viên t? v?n t?i ?c, Vi?t Nam, ?n ?? và Philippines. Trên b?n ?? d??i ??y là m?t ví d? v? các d? án mà chúng t?i ?? th?c hi?n kh?p ch?u ?.

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.