Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

T? v?n Lu?t pháp và Quy ch?

AAC hi?u r?ng chính sách c?a chính ph? th??ng kh?ng r? ràng và ?òi h?i s? kiên ??nh và kiên nh?n ?? hi?u ???c ? ngh?a c?a chúng. K? t? 2007, chúng t?i ?? có m?t vài d? án ?? h? tr? khách hàng hi?u tác ??ng mà chính sách có th? có ??i v?i c?ng ty c?a h?.

??i ng? các chuyên gia t?i AAC g?m nh?ng ng??i b?n x? nói ti?ng ph? th?ng Trung Qu?c ?? ??c, hi?u và biên d?ch nhi?u tài li?u v? chính sách, có th? h? tr? khách hàng hi?u tác ??ng c?a chính sách ??n c?ng ty c?a h?.

Các nhà t? v?n c?a chúng t?i lu?n có m?i liên h? v?i các nhà nghiên c?u và h?c thu?t t? nhi?u ngành c?ng nghi?p và th? tr??ng khác nhau. Các nhà nghiên c?u và h?c thu?t th??ng có ki?n th?c v?ng vàng v? m?i tr??ng pháp l?. Ki?n th?c c?a chúng t?i thu th?p t? m?ng l??i quan h? này có th? giúp khách hàng l??ng tr??c nh?ng thay ??i trong t??ng lai v? ?i?u ki?n lu?t pháp.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

government legislation and regulation advisory

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.