Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Ch?n nu?i gia c?m

AAC có kinh nghi?m s?u s?c trong nghiên c?u ngành c?ng nghi?p gia c?m t?i Ch?u ?

AAC ?? ph?n tích hi?n tr?ng l?nh v?c gia c?m và xu h??ng phát tri?n t??ng lai t?i các qu?c gia Ch?u ? nh? Trung Qu?c, Vi?t Nam, Indonesia, Malaysia và ?n ??. Vì th? chúng t?i ?? thành c?ng trong vi?c h? tr? khách hàng nh?n d?ng ti?m n?ng th? tr??ng cho s?n ph?m.

AAC còn h? tr? khách hàng ?ánh giá các c?ng ty n?i ??a và xác ??nh các m?c tiêu th?u tóm c?ng ty ti?m n?ng.

AAC cung c?p th?ng tin v? ngành s?n xu?t gia c?m Trung Qu?c, giá c? và c?p nh?t th? tr??ng trong các b?n báo cáo hàng tháng.

poultry

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.