Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

T?ng Quan AAC

Nh?ng gì chúng t?i cung c?p cho N?ng nghi?p ? Ch?u ?.

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Cách ti?p c?n c?a chúng t?i kh?ng ch? là c? h?i kinh doanh ? th? tr??ng m?i, mà còn ?áp ?ng an toàn th?c ph?m và các c? h?i vi?c làm cho các c?ng d?n ? m?t n?n kinh t? ?ang phát tri?n. ??i v?i chúng t?i, vi?c c?i thi?n an ninh l??ng th?c, ??y m?nh an toàn th?c ph?m và gi?m thi?u tác ??ng m?i tr??ng v? s?n xu?t l??ng th?c là r?t quan tr?ng.

Chúng t?i tin r?ng s? phát tri?n c?nh tranh c?a các doanh nghi?p thành c?ng trong k? thu?t và qu?n l? gi?i có th? ??t ???c l?i nhu?n ??ng th?i cho c?ng ty, qu?c gia và c?ng ??ng.

Chúng t?i là các chuyên gia trong vi?c xác ??nh l?i ích, m?c tiêu và nhu c?u chung c?a các doanh nghi?p qua kinh nghi?m nh? nghiên c?u, ??i di?n kinh doanh, m?i quan h?, qu?ng bá và ??a ?i?u này thành c? h?i th??ng m?i cho khách hàng chúng t?i.

Chúng t?i ?? phát tri?n v?n c?u tr? l?i cho nh?ng các c?u h?i c?a nhà qu?n l?, nhà ph?n ph?i, tài chính và c?ng ngh? ??i v?i khách hàng chúng t?i. Khách hàng chúng t?i ?? h?p tác thành c?ng v?i các nhà s?n xu?t Ch?u ? ?? cung c?p cho h? nh?ng ti?n b? m?i trong c?ng ngh? th?ng tin N?ng Nghi?p, dinh d??ng v?t nu?i, phát tri?n thu?c thú y, an toàn th?c ph?m, gi?m tác ??ng m?i tr??ng và nhi?u l?nh v?c khác.

T?i AAC có ??i ng? chuyên viên chuyên nghi?p v? nghiên c?u và ph?n tích th? tr??ng N?ng Nghi?p. Tr? s? AAC ??t t?i B?c Kinh, Trung Qu?c và v?n phòng ??i di?n t?i Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam. Chúng t?i r?t t? hào v? s? phát tri?n c?a Trung Qu?c c?ng nh? là thành viên l?n m?nh cho th? gi?i trong t??ng lai. Bên c?nh ?ó, Chúng t?i c?ng có nhóm nghiên c?u và chuyên gia t? v?n ? India, Indonesia và Australia.

?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t các chuyên gia khu v?c, vui lòng liên h? nhóm chuyên viên chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.