Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

M?c tiêu Sáp nh?p và Th?u tóm (M&A)

Trong khi ngành n?ng nghi?p Trung Qu?c ti?p t?c phát tri?n, chúng t?i nh?n th?y s? t?ng tr??ng r? r?t trong ??u t? vào nh?ng ngành ch? ch?t nh? ch?n nu?i heo, ??ng v?t nhai l?i và th?c ?n gia súc. M?t xu h??ng chính khác là các c?ng ty trong m?i ngành ?ang chuy?n ??i t? nhi?u và nh? sang các c?ng ty sáp nh?p l?n ? m?t l?nh v?c chung. Các nhà t? v?n ? AAC ?ang theo d?i các xu h??ng và tìm nh?ng s? phát tri?n m?i c?a nh?ng c?ng ty v?n là nh?ng n?i phù h?p ?? ??u t?.

Các ti?p c?n th?u ?áo t?ng b??c c?a chúng t?i và b? dày kinh nghi?m s? b?o ??m cho khách hàng ? c? hai m?t c?a s? quá trình ??u t? ??t ???c m?c tiêu c?a h? và t?o ???c m?t m?i tr??ng có th? t?i ?a hóa giá tr?.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

financial M  A and IPO advisory

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.