Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Th?c ?n ch?n nu?i và ph? gia th?c ?n

AAC t? hào cung c?p kinh nghi?m và nghiên c?u s?u r?ng trên ngành th?c ?n ch?n nu?i t?i Ch?u ?. Chúng t?i ?? ph?n tích các th? tr??ng th?c ?n ch?n nu?i t?i Trung Qu?c, Vi?t Nam, Malaysia, Indonesia, và ?n ??, d? báo các xu h??ng t??ng lai nh?m nh?n d?ng các c? h?i kinh doanh. T?t c? ???c ghi chép trong báo cáo chi ti?t các th? tr??ng hàng tháng.

animal feed and feed additives

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.