Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Ch?n nu?i Heo

C? v?n c?p cao t?i AAC, Michael Boddington ?? ??n Trung Qu?c l?n ??u tiên khi làm vi?c t?i PIC n?m 1998 ?? kh?i ??u ngành kinh doanh này. K? t? ??y, Michael ?? có kinh nghi?m chuyên s?u trong ngành ch?n nu?i Heo.

AAC ?? hoàn thành nhi?u d? án ch?n nu?i Heo kh?p Ch?u ?. Chuyên m?n c?a chúng t?i là nghiên c?u th? tr??ng chuyên s?u, th?m ??nh và h? tr? các n?ng tr?i nu?i heo trong vi?c t?p hu?n và phát tri?n.

Ti?n s? Steve McOrist, bác s? c? v?n Thú Y c?a chúng t?i lu?n s?n sàng cung c?p d?ch v? t? v?n ch?n nu?i thú y cho các khách hàng Ch?u ? c?ng nh? các ch??ng trình hu?n luy?n và phát tri?n nh?n viên.

N?u mu?n bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ??a ch? email này ?? ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t Javascript ?? xem nó.

pig

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.