Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

K? ho?ch và chi?n l??c xu?t nh?p kh?u

Xu?t nh?p kh?u các s?n ph?m n?ng s?n có th? d? dàng v??ng m?c các v?n ?? v? th? t?c h?i quan, thu?, nh?n mác, v?n t?i, tài chính, kho b?i, ch?m tr?, ?i?u ki?n hàng hóa lúc c?p b?n, các khuy?n khích và ki?m ??nh, và còn nhi?u h?n th? n?a.

Trong khi r?t nhi?u n?n kinh t? Ch?u ? ?ang c? t? cung t? c?p hàng hóa n?ng s?n, t?t c? các n?n kinh t? Ch?u ? l?i ?ang s?ng còn nh? th??ng m?i qu?c t?. T?i AAC, các nhà nghiên c?u và c? v?n c?a chúng t?i th?u hi?u r?i ro và nh?ng ph?c t?p liên quan ??n xu?t nh?p kh?u. AAC r?t mong ??i làm vi?c v?i c?ng ty c?a b?n ?? nghiên c?u và l?p k? ho?ch cho nh?ng v?n ?? ?n liên quan ??n ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u s?n ph?m c?a b?n ??n b?t k? n?i ??u trên th? gi?i.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

export import strategy

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.