Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Ki?n th?c th? tr??ng và chi?n l??c t?ng tr??ng

?? thành c?ng trong m?i tr??ng kinh doanh n?ng nghi?p ngày nay ?òi h?i các c?ng ty n?ng s?n hi?u r? di?n ti?n c?a b?i c?nh c?nh tranh v?n ??y bi?n ??ng. Ng??i tiêu dùng, các chính ph?, và các t? ch?c phi chính ph? (NGOs) t?i Ch?u ? lu?n ??t nh?ng yêu c?u m?i ??i v?i các nhà s?n xu?t. M?i tr??ng này ?òi h?i các c?ng ty kinh doanh n?ng s?n ph?i c?p nh?t ki?n th?c th? tr??ng ??i v?i l?nh v?c kinh doanh c?a h?.

AAC cung c?p ki?n th?c này th?ng qua các ph??ng pháp nghiên c?u l?y d? li?u tr?c ti?p và gián ti?p. D? li?u trong các nghiên c?u gián ti?p c?a chúng t?i ???c trích t? các ngu?n ?i?n t?, t?p chí chuyên ngành cùng v?i các ?n b?n và t?p chí s?c kh?e v?t nu?i t? các b?t k? ng?n ng? Ch?u ?.

Ph??ng pháp nghiên c?u chính c?a chúng t?i bao g?m kh?o sát qua ?i?n tho?i và ph?ng v?n tr?c ti?p v?i các chuyên gia trong ngành, các c?ng ty n?ng s?n có liên quan, kh?o sát online và kh?o sát nhóm. ??i ng? các nhà nghiên c?u dày d?n kinh nghi?m và chuyên m?n cao c?a chúng t?i có k? n?ng thu th?p và trình bày th?ng tin m?c tiêu t?t. Chúng t?i lu?n c? g?ng làm vi?c s?u sát v?i khách hàng ?? hi?u th?u ?áo v? các s?n ph?m, nh?ng thách th?c và nhu c?u c?a h?. H?n n?a, ??i ng? dày d?n kinh nghi?m c?a chúng t?i có th? tiên ?oán nhu c?u c?a khách hàng và gi?i quy?t các c?u h?i mà h? ch?a h?i ??n.

B?ng vi?c s? d?ng các ngu?n th?ng tin ???c khách hàng cung c?p và ki?n th?c th? tr??ng c?a chúng t?i. Chúng t?i có th? thi?t k? chi?n l??c t?ng tr??ng sáng t?o, th?c t? và hi?u qu?. Giám ??c c?a chúng t?i, ?ng Michael Boddington, và ??i ng? các nhà t? v?n có b? dày kinh nghi?m trong ngành kinh doanh n?ng nghi?p. Chúng t?i lu?n sát cánh cùng khách hàng trong su?t quá tri?n khai chi?n l??c t?ng tr??ng mà chúng t?i ?? ngh? và còn xa h?n n?a. AAC s? sát cánh dài l?u cùng các chi?n l??c.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

market intelligence and growth strategy

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.