Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Ph?n tích kinh t? n?ng nghi?p

Ch?u ? có t?c ?? t?ng tr??ng kinh t? nhanh và ?a ph??ng di?n g?m nhi?u hàng hóa n?ng s?n. Thu th?p th?ng tin v? các xu h??ng l?n nh? trong t??ng lai c?a các nên kinh t? Ch?u ? c?ng là m?t chuyên m?n nghiên c?u c?a AAC. Các nhà nghiên c?u c?a chúng v?i ki?n th?c chuyên s?u ngành n?ng nghi?p và kinh t? s? cung c?p cho khách hàng nh?ng ph?n tích kinh t? chính xác và khách quan v? các ngành t?ng tr??ng, ?ánh giá tác ??ng tài khóa, và ?i?u ki?n pháp l?. Nghiên c?u c?a AAC có th? tr? l?i t?t c? các c?u h?i v? s?n xu?t và tiêu th? d?a trên d? li?u chính xác ?? làm r? c? hai chính sách doanh nghi?p và chính ph?.

Ki?n th?c th??ng m?i c?a chúng t?i v?i nh?n ??nh giá tr? v? s?n ph?m ph? gia th?c ?n và s?c kh?e ch?n nu?i có th? gi?i thích các giá tr? mà s?n ph?m mang l?i cho ng??i tiêu dùng và nh? ?ó có th? ?ánh giá t?ng quan v? s?n ph?m.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

agri-economic analysis

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.