Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Tin t?c

 
 

GI?I THI?U CHUNG

ACC Team Photo

Asian Agribusiness Consulting cung c?p các d?ch v? t? v?n chuyên v? l?nh v?c kinh doanh N?ng Nghi?p. Chúng t?i cung c?p các d?ch v? t? v?n chuyên nghi?p cho ?a d?ng khách hàng t?i Trung Qu?c và trên toàn Ch?u ?, bao g?m:

  • Nghiên c?u và chi?n l??c x?m nh?p th? tr??ng
  • Nh?p kh?u xu?t kh?u
  • Quy ch? và t? v?n lu?t pháp
  • Ki?n th?c th? tr??ng
  • Th?ng tin ??i th? c?nh tranh
  • Th?m ??nh và kh?c ph?c chi?n l??c kinh doanh
  • Th?m ??nh kinh doanh

Chi?n l??c c?a chúng t?i t? v?n v? các ngành N?ng Nghi?p Ch?u ? bao g?m các ngành:

Th?c ?n ch?n nu?i Ng? c?c Ph? gia th?c ?n
??ng v?t nhai l?i Trái c?y và rau qu? S?n ph?m h?u c?
Ch?n nu?i gia súc Ph?n bón T? ch?c phi chính ph?

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.